Over NLNet

Visie, missie en doelen

In Nederland lijden ongeveer een 350.000 mensen aan een aandoening van het lymfvaatstelsel zoals lymfoedeem. Lymfoedeem kan aangeboren zijn (primair lymfoedeem) of ontstaan na bijvoorbeeld een operatie voor kanker waarbij ook lymfklieren worden verwijderd (secundair lymfoedeem).

Een aandoening die er op lijkt en er vaak mee wordt verward, is lipoedeem. Hierbij is de opbouw van vetcellen op speciale locaties gestoord met vaak bijkomende spierzwakte, gewichtstoename en soms zelfs vochtophoping. Er bestaat nog veel onduidelijkheid over lipoedeem.

Patiënten met lipoedeem en/of lymfoedeem vallen vaak tussen de wal en het schip. In gezondheidsland Nederland is sprake van een zekere onderschatting van deze ziekten die als chronische aandoening de kwaliteit van het leven sterk kunnen aantasten en tot invaliditeit kunnen leiden.

Vroegtijdige herkenning en een goede diagnose, behandeling en begeleiding zijn voor patiënten erg belangrijk. Vooral bij ouders van kinderen met lymfoedeem bestaat grote behoefte aan onderlinge contacten en uitgebreide informatie over de aandoening van hun kind.

Stichting Nederlands Netwerk voor Lymfoedeem & Lipoedeem (NLNet) is officieel op 31 januari 2006 opgericht. NLNet is een landelijke organisatie voor álle patiënten met lymfoedeem, zowel primair als secundair, kinderen (en hun ouders) met lymfoedeem en patiënten met lipoedeem.

Missie

De Stichting NLNet wil een onafhankelijk platform zijn om (wetenschappelijke) kennis, landelijke en internationale richtlijnen en ervaring over lymfoedeem ter beschikking te stellen aan hen die te maken hebben met lymfologische aandoeningen in het bijzonder lymfoedeem en lipoedeem. Zij richt zich zowel tot patiënten, patiëntenorganisaties als tot hulpverleners.

Door aandacht te vestigen op deze aandoeningen kan de kwaliteit van de zorg voor deze groepen patiënten verbeteren en zal de toegang tot goede zorg gemakkelijker worden. Tevens doet zij aan belangenbehartiging.

Visie

NLNet stelt de patiënt centraal. Een respectvolle benadering is uitgangspunt en de behoeften van de patiënt zijn daarbij richtinggevend.

Doelstellingen

NLNet tracht dit doel te bereiken door het onderhouden en uitbouwen van het internetplatform, het tijdschrift Lymfologica uit te geven, een maal per twee jaar een patiëntencongres te organiseren, regionale supportgroep bijeenkomsten te houden, te voorzien in lotgenotencontact en vele andere activiteiten te ontplooien.

Internationale samenwerking

NLNet is sinds 2012 aangesloten bij het International Lymphoedema Framework (ILF) en is hiervan de officiële vertegenwoordiger in Nederland. Samen met organisaties uit 34 landen proberen we kennis uit te wisselen en internationale standaarden te ontwikkelen en deze toe te passen op nationaal niveau.

HON-keurmerk

In 2006 ontving het NLNet het HON-keurmerk; dit keurmerk wordt uitgegeven door de Health on the Net Foundation; deze beoordeelt wereldwijd medische websites. Om het keurmerk te verkrijgen moet een website aan criteria voldoen. De bezoeker weet zo dat hij/zij een website bezoekt waarop betrouwbare informatie te vinden is.

Samenwerkingspartners

  • HON - Health on the Net Foundation
  • ILF - International Lymphoedema Frameworks
  • HPN - Huidpatienten Nederland

Informatiefolder NLNet

Informatie ILF

Laatst bijgewerkt: 4 januari 2018

CTAportret3

Informatie over lipoedeem vind je bij NLNet.