Over NLNet

Financiering

Om de activiteiten van NLNet te kunnen bekostigen is geld nodig. Ondanks dat we bijna alleen met vrijwilligers werken en we onze vaste lasten zo laag mogelijk houden, heeft NLNet inkomsten nodig. Daarvoor hebben we een aantal bronnen:

Donateurs

NLNet heeft twee categorieën donateurs, patiënten en zorgverleners. Het lidmaatschap van NLNet bedraagt voor patiënten € 40,00 per jaar. Therapeuten/artsen/andere professionals betalen € 60,- per jaar. Bij betaling via automatische incasso geldt een korting van € 5,00, waardoor de bedragen respectievelijk € 35,00 en € 55,00 per jaar worden. Er zijn ook donateurs die een hoger bedrag overmaken.

Erfenissen en legaten

Regelmatig krijgt NLNet een donatie uit een erfenis of legaat. Daar NLNet een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is, hoeven we over deze bedragen geen belasting te betalen.

Advertentie inkomsten

In ons tijschrift Lymfologica wordt geadverteerd door bedrijven die werkzaam zijn rondom lymfoedeem en lipoedeem en die de activiteiten van NLNet willen ondersteunen. Per jaar worden met de adverteerders afspraken gemaakt over advertenties en kosten. Met deze inkomsten worden de kosten voor het produceren en verspreiden van het blad nagenoeg gedekt.

PGO subsidie

Fonds PGO is een onderdeel van uitvoeringsorganisatie CIBG dat namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport subsidies verstrekt aan landelijk werkzame patiëntenorganisaties en gehandicaptenorganisaties in Nederland. NLNet vraagt jaarlijks op basis van een activiteiten- en kostenplan subsidie aan bij het Fonds PGO. Tot nu toe worden onze aanvragen steeds gehonoreerd. Door bezuinigen vanuit de Rijksoverheid zal het maximale subsidie bedrag vanuit het fonds de komende jaren fors dalen. Met het zicht op die ontwikkeling wil NLNet haar eigen inkomstenbronnen verder gaan versterken. 

Activiteiten

Voor een aantal activiteiten dat NLNet voor patiënten en de mensen in hun omgeving organiseert, vragen wij aan deelnemers een bijdrage in de kosten. De rest van de kosten betaalt NLNet uit algemene middelen.

Website

Het onderhoud van de website van NLNet wordt gefinancierd uit algemene middelen.

 

Laatst bijgewerkt: 4 januari 2018

CTAportret2

Informatie over lymfoedeem vind je bij NLNet.