Over NLNet

ANBI gegevens

Vanwege nieuwe regelgeving is een zogenoemde Algemeen Nut Beogende Instelling per 1 januari 2014 verplicht een aantal gegevens via internet te publiceren.
NLNet is officieel aangemerkt als een ANBI waardoor giften aan NLNet fiscaal aftrekbaar zijn.
Hieronder geeft de NLNet de door de overheid verplichte informatie weer. ANBI-instellingen zijn op de site van de Belastingdienst op te zoeken.

Naam van de instelling

De officiële tenaamstelling is: "Stichting Nederlands Netwerk voor Lymfoedeem & Lipoedeem", afgekort NLNet, statutair gevestigd te Utrecht.

RSIN/fiscaal-nummer

Het RSIN nummer van NLNet is: 815368458.
Het inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel is 30212552.

Contactgegevens

Stichting Nederlands Netwerk voor Lymfoedeem & Lipoedeem (NLNet)
Stationsweg 6b, 3862 CG, Nijkerk
Postbus 1030, 3860 BA Nijkerk
telefoon: 033-2471465
mail: info@lymfoedeem.nl

Doelstelling

De statutaire doelstelling van NLNet luidt als volgt:

De stichting heeft primair ten doel:

 1. Het onder meer door middel van belangenbehartiging, voorlichting en lotgenotencontact, op individueel en collectief niveau versterken van de positie, invloed en medezeggenschap van patiënten (en hun partners) met lymfoedeem en lipoedeem;
 2. Het professionaliseren, ondersteunen en optimaliseren van de zorg rondom lymfoedeem en lipoedeem patiënten met alle middelen die daartoe dienstig zijn;

De stichting heeft voorts ten doel:

 1. Het verspreiden van de beschikbare kennis op het gebied van lymfoedeem en lipoedeem aan patiënten met lymfoedeem en lipoedeem, maar ook aan derden, onder wie professionals en producenten;
 2. Het vergroten van de beschikbare kennis op het gebied van lymfoedeem en lipoedeem door het steunen van wetenschappelijk onderzoek, zowel fundamenteel als toegepast;

Al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Het beleidsplan

Het jaarplan 2017 is hier te vinden.

Het jaarplan 2018 is hier te vinden.

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders

Het bestuur is sinds april 2016 als volgt samengesteld:

 • De heer Rob Leeuwenburg, voorzitter
 • De heer Jan Bos, penningmeester
 • Mevrouw Anita Ootjers, secretaris en aandachtsgebied: vrijwilligers
 • Mevrouw Barbara Melchior-Boots, algemeen bestuurslid, aandachtsgebied: lipoedeem
 • Mevrouw Natascha Assies, algemeen bestuurslid, aandachtsgebied: jongerenplatform
 • De heer Wouter Hoelen, algemeen bestuurslid, aandachtsgebied: onderzoek en wetenschap
 • Mevrouw Sanne van Soelen, algemeen bestuurslid, aandachtsgebied: lymfoedeem
 • vacature, algemeen bestuurslid, aandachtsgebied: communicatie en public relations
 • vacature, algemeen bestuurslid, aandachtsgebied: supportgroepen

Het bestuur is bereikbaar via het secretariaat op info@lymfoedeem.nl.

Het beloningsbeleid

Bestuurders, als ook de vrijwilligers van NLNet, genieten voor hun bestuurswerkzaamheden, respectievelijk vrijwilligerswerkzaamheden, geen beloning. De door hen gemaakte onkosten worden vergoed.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het jaarverslag 2015 is hier te vinden

Het jaarverslag 2016 is hier te vinden met de balans en staat van baten en lasten.

Financiële verantwoording

Stichting NLNet maakt gebruik van de dienstverlening van FBPN - Facilitair Bureau Patiëntenorganisaties Nederland, Stationsweg 6B, 3862 CG Nijkerk. 

FBPN verzorgt voor Stichting NLNet onder andere de financiële administratie, het betalingsverkeer, de ledenadministratie, de regie op afhandeling telefonische  en schriftelijke vragen  (mail), opmaken notulen  vergaderingen, ondersteuning organisatie congressen, lotgenotencontact etc.

De jaarrekening en de toelichting hierop worden elk jaar ter verantwoording ingestuurd naar het Ministerie van VWS (subsidiënt). Voor vragen over de jaarrekening kunt u contact opnemen met onze penningmeester via info@lymfoedeem.nl.

 

Laatst bijgewerkt: 5 februari 2018

CTAportret3

Informatie over lymfoedeem vind je bij NLNet.